منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
فرآیند گردش کار
گردش كار پرونده هاي كيفري

1- گزارش ضابطين يا اعلام شكايت از طرف شاكي خصوصي.

2-  واحد فروش تمبر براي الصاق به شكوائيه شكات خصوصي .

3- مطالعه و ثبت شكوائيه. 

4- راهنمايي شاكي براي مراجعه به مراجع قضايي ذي ربط در صورت عدم صلاحيت دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايت.

 5- ارجاع به يكي از شعب دادياري يا بازپرسی

6- تحقيق از شاكي و بررسي دلائل شاكي.

7-  ارجاع به ضابطين جهت انجام تحقيقات و رفع نوا قص پرونده.

8- دعوت ازطرفین برای بازجويی و تحقیق.

9- صدور قرار نهايی.

10- صدور قرار منع تعقيب در صورت عدم اثبات اتهام متهم يا متهمان و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال پرونده به بايگاني در صورت عدم اعتراض شاكي يا رد اعتراض وي.

11-  صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاكي و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال به بايگاني.

12- صدورکیفرخواست در صورت اثبات اتهام متهم يا متهمان و ارسال پرونده به دادگاه.

10-ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها.

11-ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه های نظامي يك و دو.

12-دستورتعیین وقت توسط قاضي دادگاه و دعوت از طرفین و وکلاي آنها.

13-صدورحکم.

14-ابلاغ حکم به طرفین.

15-ارسال پرونده به تجدیدنظر در صورت اعتراض طرفين دعوي.

16- تایید حکم در دادگاه تجديدنظر و اعاده به دادگاه بدوی

17-ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری

18- اجرای حکم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما