کارشناسی در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مواردی است از قبیل:
الف ـ شناخت اشیاء ، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقه‌بندی و تعیین میزان تأثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تأثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میزان تأثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانه‌ای و تعیین میزان تأثیر آنها در جرایم ارتکابی (موضوع ماده 131).
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما