پس از ثبت شکایت شاکی که در سؤال قبل تشریح شد، دادیار یا بازپرس پرونده در صورت لزوم اقداماتی از قبیل: تحقیق از شاکی، شاهدان و گواهان، بررسی دلائل و مستندات شاکی، ارجاع به ضابطین جهت انجام تحقیقات و رفع نواقص پرونده، دعوت از متهم برای بازجویی و تحقیق و... را به مرحله اجرا در می آورد.
پس از تکمیل تحقیقات، دادیار یا بازپرسِ پرونده، تصمیم نهایی را در خصوص پرونده می گیرد که به آن« قرار نهایی» می گویند.
اگر اتهام متهم یا متهمان پرونده اثبات نشد، قاضی مبادرت به صدور «قرار منع تعقیب» نموده که این قرار به طرفین دعوی از جمله شاکی ابلاغ  شده و شاکی می تواند به این قرار اعتراض که این اعتراض برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه نظامی ارسال می شود.
 در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب درباره پرونده صادر می شود.
در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده، شکایت شاکی را وارد و متهم و یا متهمان را مجرم بشناسد، پرونده پس از تأیید دادیاران اظهارنظر با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
پس از ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها و تعیین شعبه، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی به شعبه صادر و در صورت لزوم از شاکی و متهم یا وکلای آنان دعوت نموده و پس از تکمیل بررسی ها، مبادرت به صدور حکم می نماید.
حکم صادره به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض شاکی یا متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظامی ارسال می شود.
 در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی و یا پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم دانسته و برای وی مجازاتی در نظر گرفته باشد، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما