هنجاريابي عزت نفس سربازان

 بيان مسأله و اهداف تحقيق :

همه انسان ها نسبت به خود ، از نگرش خاصي برخوردارند . اين نگرش ها ناشي از شرايط طبيعي و اجتماعي و همچنين ، برخورد ساير افراد با آنهاست . درواقع ، فرد تصور از خود را به واسطه ديدگاه ديگران در مي يابد و برهمين اساس ، عزت نفس هرانساني در طول زمان شكل گرفته و حاصل ارتباط متقابل بين كنشگران اجتماعي يا سازماني مي باشد .

بدنه اصلي نيروهاي مسلح را «جوانان برومند » اين مرز و بوم كه تحت نام مقدس «سرباز » انجام وظيفه مي كنند تشكيل مي دهد .

بديهي است ، درصورتي كه اين گروه عظيم توانايي رواني ، جسمي و تخصصي لازم را براي مقابله با مشكلات و وظايف محوله نداشته باشند ، كارآيي نيروهاي مسلح و امنيت كشور ، دچار آسيب مي گردد و متعاقب آن روابط اجتماعي درون مرزي و فرامرزي در معرض تهديد قرار مي گيرد . لذا ، ضروري است كه تحقيق مستقلي در زمينه بررسي و اندازه گيري عزت نفس سربازان انجام پذيرد كه البته هدف پژوهش حاضر كه «هنجاريابي آزمون عزت نفس درميان سربازان وظيفه » است ؛ كمك شاياني دراين راستا ارائه مي دهد .

روش پژوهش و ابزار اندازه گيري :

طرح پژوهش اين تحقيق « روش پيمايشي ، محلي مقايسه اي ، پس رويدادي » مي باشد . اين پژوهش توصيفي بوده ، بيشتر به توصيف شرايط فعلي سربازان توجه دارد و هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني نيز به منظور نتيجه گيري از موقعيت موجود ، در آن به عمل نيامده است ؛ بلكه صرفاً عزت نفس سربازان وظيفه را به طور طبيعي در محيط خدمت سنجيده و سپس به طور سيستماتيك نسبت به مطالعه و تجزيه و تحليل آن اقدام به عمل آمده .

جامعه آماري اين تحقيق ، كليه سربازان وظيفه در سال 1380 كه دريگان هاي نظامي سراسر كشور مشغول خدمت بوده اند ، مي باشد ؛ باحجم نمونه بيش از هزار نفر در دو گروه سربازان «مجرم » و «غيرمجرم »

دراين تحقيق به منظور اندازه گيري دقيق سؤال هاي يازده گانه ؛ پژوهشي از آزمون اقتباس شده عزت نفس «كوپراسميت » استفاده شده است . اين آزمون عوامل زير را مورد ارزيابي قرار مي دهد :

1_ احساس مثبت نسبت به خود .

2_ عدم عزت نفس درايفاي نقش سازماني .

3_ حراست از نفس ، توسط متابعت يا مورد تأييد واقع شدن .

4_ عدم اعتماد به نفس به دليل اختلال يا بحران هويت .

5_ عدم عزت نفس به دليل ارزشيابي خود كمتر از انتظار ديگران .

6_ احساس عزت نفس .

 خلاصه تحليل نهايي يافته ها :

الف ) عناوين تحقيقات تكميلي :

1_ شناسايي و اجراي يك تحقيق مناسب بر روي افرادي كه احتمال بروز عدم عزت نفس در آنان زياد است به طور مستمر طي دو سال در طول خدمت سربازي و ارزيابي دوره اي (سه ماهه ) و بررسي نتايج آن .

2_ بررسي نحوه اجراي اين آزمون برروي سربازان مرتكب به جرايم گوناگون و تعيين نيمرخ رواني براي هر جرم به تفكيك .

3_ بررسي نحوه اجراي اين آزمون بر روي سربازان در ابتدا و انتهاي هرنوع رفتار سازماني و تعيين ميزان تأثير گذاري هرنوع رفتار سازماني برسربازان .

4_ بررسي ارتباط اين آزمون با آزمون هاي ديگر هنجار شده در سطح سازمان نيروهاي مسلح .

5_ بررسي و تعيين روش هايي جهت افزايش شأن و منزلت سربازان .

6_ مطالعه و تحقيق در زمينه طبقه بندي مشاغل و خدمات سربازي و تعيين درجه سختي خدمت و نيز ارائه امكانات و سيستم هاي مبتني بر سختي خدمت ، جهت كاهش تأثير منفي اين دسته از مشاغل بر عدم عزت نفس سربازان .

7_ بررسي راه هاي افزايش احساس مثبت نسبت به خود در سربازان و اعمال آنها .

ب) راهكارهاي اصلاحي :

1_ برگزاري دوره هاي ويژه براي فرماندهان مستقيم سربازان ، جهت ترغيب ايشان نسبت به در نظر گرفتن شأن و مقام انساني در برقراري ارتباط با سربازان ، به منظور افزايش عزت نفس آنان .

2_ بهره گيري از فرماندهان و مسؤولين آموزش ديده ، در زمينه آموزش نحوه برخورد با سربازان و موقعيت هايي كه سربازان در آن حضور دارند .

3_ تهيه سؤال براي اين آزمون به صورت يك دفترچه ، جهت استفاده مشاوران و مددكاران سازماني ، سازمان نيروهاي مسلح .

ج) راهكار تأسيسي :

ايجاد مراكز مشاوره و مددكاري سازماني جهت سربازان وظيفه ، با هدف افزايش عزت نفس آنان .

گزارش نهايي اين پژوهش تحت عنوان «هنجاريابي آزمون سنجش عزت نفس سربازان وظيفه » در پنج فص و (137) صفحه در معاونت قضايي و حقوقي _ اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم _ انجام يافته و با رعايت طبقه بندي هاي متعارف ، قابل دسترس براي تمامي علاقمندان بويژه پژوهشگران نظامي وا نتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما