خريد خدمت سربازي

 بيان مسأله و اهداف تحقيق:

يكي از موضوعاتي كه درميان مباحث مربوط به خدمت سربازي مطرح مي باشد ، بحث «خريد خدمت سربازي » است .

بررسي اوليه ، حاكي از آ، است كه خريد خدمت سربازي پيامدهاي مثبت و منفي براي نيروهاي مسلح به همراه دارد كه اين پيامدها از نظر فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح كشور ، منفي تلقي مي گردد از اين رو ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح بنا به سفارش و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح ، اقدام به تهيه تحقيقي جامع درخصوص «خريد خدمت سربازي » با هدف ارزيابي طرح و مشخص كردن معايب و محاسن آن نموده است .

روش تحقيق و ابزار اندازه گيري :

طرح پژوهش دراين تحقيق «پيمايشي » است . در طرح پژوهش پيمايشي ، توجه بيشتر معطوف به توصيف شرايط فعلي (زمان حال ) آزمودني ها مي باشد و هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني به منظور نتيجه گيري از موقعيت موجود به عمل نمي آيد .

دراين پژوهش ، به منظور اندازه گيري دقيق متغييرهاي موجود ، 38 سؤال تحقيق ، از 9 نوع ابزار سنجش ( پرسشنامه ) براي هر يك از گروه هاي مخاطب ذيل كه جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند . استفاده شده است .

·        فرماندهان و مسؤولان رده يكم نيروهاي مسلح .

·        فرماندهان و مسؤولان شركت كننده در مجامع استاني پيشگيري از وقوع جرم در 20 استان كشور .

·        فرماندهان مستقيم مراكز آموزش خريداران خدمت سربازي .

·        فرماندهان مستقيم مراكز آموزشي سربازان وظيفه .

·        سربازان وظيفه در حال خدمت

·        خريداران خدمت سربازي

·        خانواده هاي سربازان درحال خدمت .

·        خانواده هاي خريداران خدمت سربازي .

·        دانش آموزان مناطق آموزش و پرورش تهران .

فرضيه هاي تحقيق :

با انجام مطالعه «پايلوت » و نظر سنجي از گروه هاي مخاطب ( بيش از 70 كميسيون تخصصي فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح ) بيش از عنوان فرضيه در سه قالب «معايب » ،«محاسن »، «پيشنهادات » راجع به طرح خريد خدمت سربازي به دست آمد كه در ذيل ، تنها به نمونه هايي از آنها اشاره مي گردد :

الف ) محاسن طرح :

·  تقويت بودجه عمومي كشور و تقليل هزينه هاي مازاد براي دولت .

·  استفاده بهينه از افراد متخصص در اركان مورد نياز جامعه .

·  راهكار مناسب ، جهت ادامه تحصيل دانشجويان و طالبان علم .

·  تعيين تكليف وضعيت مشمولان غايب .

·  رفع تشويش و نگراني خانواده ها نسبت به آينده فرزندان .

ب ) معايب طرح :

اجراي اين طرح موجب تشديد اختلاف طبقاتي و احساس بي عدالتي درجامعه مي شد و به آسيب پذيري بيشتر اقشار كم درآمد جامعه منتهي مي گردد . . باعث كاهش عزت نفس و جريحه دار شدن روحيه سربازان شاغل به خدمت مي شود .

منجر به شكستن غرور ملي و بي تفاوتي و عدم احساس مسؤوليت نسبت به امر مقدس سربازي و دفاع و پاسداري از مملكت مي شود . عملاً نيروهاي مسلح از خدمت افراد متخصص ، كارآمد و با سواد جامعه بي بهره مي ماند .

باعث بي رغبتي خانواده ها در جهت تشويق فرزندانشان براي انجام خدمت سربازي مي شود .

خلاصه تحليل يافته ها :

1)     پيشنهادات اساسي :

·  حذف قانون خريد خدمت سربازي .

·  فراخوان عمومي مشمولين با ارائه تسهيلات ويژه خدمتي .

·  كاهش دوره ضرورت از 21 ماه به 18ماه .

·  تمركز بر آمادگي نظامي سربازان وتعيين نيازهاي آموزشي مربوطه .

·  تعريف دقيق از سربازي مبتني برانتظارات نظامي .

·  افزايش درجه سربازان .

·  بكارگيري سياست هايي جهت كاهش نگراني خانواده ها از سربازي .

·  افزايش سن خدمت سربازي يك تا دو سال بيشتر .

·  عدم بكارگيري سربازان در مشاغل غيرنظامي .

·  تشكيل يك نيروي دفاعي خاص نظامي در كشورهاي اسلامي .

2)     پيشنهادات مقطعي

·  ارائه آموزش هاي تحصيلي ، فني و حرفه اي .

·  تعيين يك سياست صحيح در جهت برقراري ارتباط با خانواده سربازان .

·  افزايش نرخ پرداختي خريد خدمت سربازي .

·  عدم بكارگيري سربازان داراي سوء سابقه .

·  افزايش حساسيت هاي نظامي در زمينه آموزش سربازان خريد خدمت .

3)     پيشنهادات پژوهشي :

1_3_ زمينه يابي افزايش امكانات و حقوق سربازان ، مبتني بركارايي آنها .

2_3_ بررسي نگرش به سربازي از ديدگاه جامعه و سازمان نيروهاي مسلح .

3_3_ بررسي عوامل مؤثر در نگراني و اضطراب خانواده ها وجوانان از خدمت سربازي .

4_3_ بررسي راه هاي افزايش تقدس سربازي درافكار عمومي .

5_ 3_ بررسي عوامل آسيب زا در مورد سربازان در درون سازمان نيروهاي مسلح

6_3_ تعيين وضعيت مطلوب خدمت مقدس سربازي .

7_3_ الغاي نظام فعلي سربازگيري و ارائه طرح جايگزيني مناسب و استخدام نيروهاي پيماني به مدت 5 سال .

گزارش نهايي اين پژوهش ، تحت عنوان : «بررسي موضوع خريد خدمت سربازي » در پنج فصل و (462 ) صفحه در معاونت قضايي و حقوقي _ اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم _ انجام پذيرفته و با رعايت طبقه بندي هاي متعارف ، قابل دسترس براي تمامي علاقمندان ، بويژه پژوهشگران نظامي و انتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما