عزت نفس در سربازان

بيان مسأله و اهداف تحقيق :

همراه با توسعه علوم و فن آوري نوين در زمان معاصر مشكلات روابط انساني شكل پيچيده تر و جديدتري به خود گرفته است دنياي صنعتي و فراصنعتي امروز از سويي زوال ارتباطات انساني را به دنبال داشته و از سويي ديگر بروز مشكلات عاطفي و شخصيتي ناشي از آن برمشكلات انساني نيز افزوده است . بديهي است مجموعه هاي نظامي از اين قاعده مستثني نخواهند بود .

همواره به موازات توسعه سازمان نيروهاي مسلح مشكلات زيادي نيز بروز مي كند در تشكيلات پيچيده دروني نيروهاي مسلح روابط اجتماعي سست تر مي شود و افراد همبستگي هاي عاطفي خود را كه در پاره اي از موارد مي تواند مشكل گشاي ناراحتيهاي روحي باشد از دست مي دهند اين امر آنجا اهميت ويژه اي پيدا مي كند كه در قياس با كاركرد نيروهاي مسلح كه نوعاً برقراري امنيت ودفاع از كيان كشور است سنجيده شود به عبارت ديگر كاهش عزت نفس سربازان وظيفه به عنوان بدنه اصلي نيروهاي مسلح از مهمترين زمينه آسيب پذيري بطور عمده توانايي رواني سربازان به عزت نفس و باور آنان درباره خود و حس احترام دروني بر مي گردد. به گونه اي كه اگر سرباز خود را مهم و معتبر تشخيص دهد و براي خود ارزش و احترام قائل باشد نه فقط در رفتار سازماني اش كوشا و موفق مي باشد بلكه نتيجه اين مهم افزايش كارآيي سازمان نيروهاي مسلح را به دنبال خواهد داشت همچنين احتمال بروز رفتار نابهنجار و بزهكارانه وي كاهش مي يابد و در نتيجه موجب افزايش سلامتي رفتار او در روابط سازماني نيروهاي مسلح مي گردد كه اين امر خود به اقتدار بيشتر نيروهاي مسلح انجاميده و پشتوانه مهمي در توسعه همه جانبه كشور نيز محسوب مي شود .

از اين رو هدف اصلي اين پژوهش (بررسي عوامل سازماني مؤثر برعزت نفس سربازان وظيفه ) مي باشد و اهداف فرعي نيز برآن مترتب است كه عبارتند از :

1_ بررسي نگرش فرماندهان و سربازان درباره عوامل سازماني مؤثر برعزت نفس سربازان وظيفه .

2_ بررسي ارتباط عوامل سازماني با عزت نفس سربازان وظيفه و نحوه آن .

3_ بررسي ميزان ارتباط تعاملي سازماني مؤثر برعزت نفس .

روش تحقيق و ابزار اندازه گيري :

روش تحقيق اين پژوهش ( زمينه يابي ) مي باشد زمينه يابي به عنوان يك روش منظم جمع آوري اطلاعات است كه به منظور كشف داده ها و تعيين روابط علت و معلولي و مستند سازي فرضيه ها به كاربرده مي شود پرسشنامه ها و مصاحبه هاي انفرادي معمولي ترين ابزاري هستند كه در روش هاي زمينه يابي جهت جمع آوري اطلاعات استفاده مي شوند در اين پژوهش از دو نوع آزمون (پرسشنامه ) استفاده شده است آزمون اول ( نگرش سنجي  عوامل مؤثر برعزت نفس سربازان وظيفه ) شامل 69 سوال گزينه اس است و بيش از 700 نفر از فرماندهان وسربازان وظيفه به آن پاسخ دادند . آزمون دوم سياهه عزت نفس (كوپراسميت ) با 58 پرسش مي باشد كه حدود 460 نفر سرباز راجع به آن نظر دادند.

سؤالات تحقيق و اطلاعات به دست آمده :

در اين تحقيق 31 سؤال مطرح گرديده و با استفاده از ابزار پرسشنامه كه شرح آن گذشت به بررسي و تأثير متغييرهايي نظير ( توجه به سربازان انگيزه خدمتي سربازان توجه به شأن ، و مقام سربازي انعطاف پذيري محيط خدمت برقراري عدالت بين سربازان و پايوران ارتباط بين سرباز و پايور نگراني ناشي از نابهنجاري عدم رشد بلاتكليفي وناآگاهي از قوانين ) بركاهش و افزايش عزت نفس سربازان وظيفه از ديدگاه فرماندهان و سربازان مي پردازد .

در مجموع پس از پردازش توصيفي داده ها مهمترين عامل مؤثر برافزايش عزت نفس سربازان از ديدگاه فرماندهان ( وجود عدالت بين سربازان و پايوران ) است و از ديدگاه سربازان ( ارتباط بين سرباز و پايور ) به عنوان مهمترين عامل مؤثر برافزايش عزت نفس سربازان وظيفه مشخص گرديد.

برخي از فرضيه هاي درون سازماني كه در نيروهاي مسلح به طور مستقيم و غيرمستقيم بركاهش عزت نفس سربازان اثر مي گذارند ، به اختصار عبارتند از :

1_ تنبيهات غيرقانوني و قائل شدن تبعيض در تنبيهات .

2_ واگذاري بعضي مأموريت هاي دون شأن .

3_ بكارگيري سرباز درامور شخصي توسط فرماندهان .

4_ عدم توجه به استعدادهاي بويژه و طرح ها و پيشنهادات افراد .

5_ توهين و فحاشي .

6_ زشت و ناموزون بودن لباس و آرايش ظاهر( اصلاح سر )

7_ نامناسب بودن آسايشگاه و اماكن عمومي .

8_ تبعيض قائل شدن در نگهباني ها و مرخصي ها .

9_ عدم توجه به سوابق خدمتي و خدمات گذشته افراد .

10_ عدم بكارگيري عنصر تشويق و تنبيه و مجازات هاي صحيح و دقيق .

خلاصه تحليل نهايي يافته ها :

پيشنهادات عملي و راهكارهاي اجرائي اين پژوهش در 19 عنوان مطرح گرديده است كه در سه دسته ذيل به اختصار اشاره مي گردد .

الف ) راهكارهاي اصلاحي :

 كه عمدتاً متمركز براصلاح و بهبود روش هاي برخورد با سربازان در نيروهاي مسلح بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات حمايتي از سربازان وظيفه تكيه برعنصر تشويق به عنوان اولويت اول و سپس تنبيه تأكيد بر به كارگيري سربازان در امور نظامي تا خدماتي و ....مي باشد .

ب) راهكارهاي تأسيسي :

تأسيس مراكز مشاوره و روان درماني در يگان هاي نظامي و انتظامي به عنوان يكي از محوري ترين راهكارها جهت برقراري تعادل در رفتار و ايجاد عزت نفس در سربازان وظيفه .

ج) تحقيقات تكميلي :

اگر چه اين تحقيق مستقلاً به عنوان تحقيق تكميلي مطرح بوده و از بطن يافته هاي تحقيقات اصلي متولد شده است لكن خود در زايشي مجدد 12 عنوان تحقيقات تكميلي را توليد كرده است كه ان شاءالله با همكاري مراكز مطالعات وتحقيقات و آمموزش عالي نيروهاي مسلح و انجام پژوهش هاي كاربردي در اين خصوص زمينه ارتقاء و افزايش عزت نفس كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح تاجايي كه متابعت سازماني را برهم نزد بيش از پيش فراهم خواهد ساخت .

گزيده اي از اين عناوين عبارتند از :

1_ بررسي و مطالعه راه هاي مناسب جهت افزايش بنيه اقتصادي سربازان و تطابق آن با ساير رده هاي اجتماعي .

2_ مطالعه و تحقيق پيرامون چگونگي برخورد صحيح با سرباز توسط پايوران .

3_ بررسي و مطالعه در زمينه ايجاد روش نظام دار جهت توجه به نظرات و طرح هاي ارائه شده از سوي سربازان .

4_ بررسي كيفيت طبقه بندي شاغل و خدمات سربازي و تعيين درجه سختي خدمت و ادامه امكانات و تسهيلات مبتني برسختي خدمت .

5_ بررسي و مطالعه در زمينه ويژگي هاي استاندارد اماكن عمومي و بهداشتي سربازان براساس اصول معماري و روانشناسي .

6_ بررسي و مطالعه در زمينه ايجاد يك روش نظامدار نظارتي برفرماندهان مستقيم سربازان جهت رفع تبعيض .

7_ بررسي و مطالعه در زمينه ايجاد روش نظامدار جهت ترفيع درجه و امكانات سربازان .

اين پژوهش در پنج فصل و 141 صفحه در معاونت قضايي و حقوقي ( اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم ) سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام پذيرفته و مستندات  تحقيق و گزارش نهايي آن با حفظ طبقه بندي هاي متعارف قابل دسترس تمامي علاقمندان به ويژه پژوهشگران نظامي و انتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما