ناسازگاري سربازان وظيفه

 بيان مسأله و اهداف تحقيق

تطبيق انسان با محيط اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است . هر فردي علاوه براين كه بايد با هنجارهاي كل جامعه خود سازگار شود . بايد با گروه يا سازماني كه در كنش متقابل با آن است ، نيز سازگاري داشته باشد . سازمان ها داراي مقررات و هنجارهاي ويژه اي هستند كه آنها را از ساير گروه ها متمايز مي سازد و يكي از سازمان هاي مهم در هر جامعه ، نهاد دفاعي يا نيروهاي مسلح مي باشند .

نيروهاي مسلح ، داراي مقررات خاص خود هستند و از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردارند . اين ويژگي ها متناسب با كاركرد آنهاست و آن ، دفاع از جامعه مي باشد .

معمولاً سربازاني كه وارد نيروهاي مسلح مي شوند ، در برابر وضعيت جديد ، واكنش هاي متفاوتي از خود نشان مي دهند .

عده اي با سادگي مقررات حاكم را مي پذيرند و عده اي در مقابل آن مقاومت كرده واز هنجارهاي سازمان نظامي تبعيت نمي كنند .

بنابراين ، يكي از عوارض مهم عدم سازگاري ، بروز تخلفات و جرايم مي باشد . از اين رو ريشه يابي علل و عوامل سازگاري ، بروز تخلفات و جرايم سربازان وظيفه در محيط خدمت سربازي جهت دست يابي به راهكارهاي مناسب اجرايي و كاربردي و پيشگيري از وقوع جرايم به عنوان هدف اصلي اين تحقيق از اهميت ويژه اي برخوردار است .

روش تحقيق و ابزار اندازه گيري :

روش تحقيق اين پژوهش ، روش «پيمايشي » اين شيوه ، يك روش منظم جمع آوري اطلاعات است كه بيشتر به منظور كشف روابط بين متغيرها و مستند سازي فرضيه هايي كه به صورت علت و معلولي صورت بندي شده اند ، مورد استفاده قرار مي گيرد .

دراين پژوهش به منظور اندازه گيري دقيق متغييرهاي موجود در 59 سؤال تحقيق ، از سه برابر سنجش استفاده شده است .

پرسش نامه نگرش سنجي از سربازان درباره عوامل ناسازگاري آنان .

پرسش نامه سازگاري «بل» با 81 سؤال هنجاريابي شده در خصوص پنج مقوله سازگاري خانوادگي و تندرستي ، اجتماعي ، عاطفي و شغلي .

فرضيه هاي تحقيق :

با انجام مطالعه پايلوت و نظرسنجي از گروه هاي مخاطب ، تعداد زيادي از علل و عوامل ناسازگاري سربازان به دست آمده كه در قالب سه دسته درون سازماني ، برون سازماني و درون فردي ، تفكيك و تلخيص گرديده كه گزيده اي از اين فرضيه ها به شرح ذيل مي باشد :

مشكلات روحي و رواني و وجود بيماري جسمي خاص . عدم اعتماد به نفس كافي در سربازان .

بر خوردهاي نامناسب و غيرمعقول و دوراز شأن بعضي ازكاركنان با سربازان وظيفه .

سخت گيري بي مورد نسبت به مرخصي استحقاقي سربازان و عدم اعزام بموقع ايشان به مرخصي .

وضعيت نامطلوب امكانات پادگان و يگان ها نسبت به وضعيت آسايشگاه ها ، سرويس هاي بهداشتي ، سالن هاي غذاخوري ، محل هاي نگهباني و ....

عدم اجراي صحيح آيين نامه انضباطي به منظور اعمال عادلانه احكام تشويقي و تنبيهي .

مشكلات فرهنگي و تفاوت ديده گاههاي حاكم در جامعه نسبت به سرباز .

عدم وجود يك سيستم مناسب به منظور تشخيص سلامت جسمي و روحي فرد قبل از ورود به خدمت سربازي .

خلاصه تحليل نهايي يافته ها :

الف ) راهكارهاي اصلاحي :

دراين تحقيق ، 24 عنوان راهكار اصلاحي پيشنهاد شده است كه نمونه هايي از آن عبارتند از :

1_ پرداخت بموقع افزايش حقوق و دستمزد سربازان .

2_ عدم بكارگيري سربازان وظيفه در امور شخصي كاركنان و مسئوولان .

3_ نظارت و كنترل در زمينه اعمال و اجراي استانداردهاي ساعات كار و استراحت سربازان .

4_ اعزام سربازان به اردوهاي سياحتي و زيارتي .

5_ برگزاري مراسم مذهبي ، فرهنگي و ملي براي سربازان .

6_ اعمال تشويقات بيش از تنبيهات .

7_ ارائه آگاهي و اطلاع رساني مناسب در راستاي شناسايي صحيح خدمت سربازي .

8_ اعمال چرخش محل خدمت سربازان در مناطق مختلف آب و هوايي .

9_ معاينه دقيق پزشكي و رواني قبل از ورود به خدمت سربازان .

ب: راهكارهاي تأسيسي :

تأسيس مركز مشاوره و راهنمايي جهت ارائه خدمت مشاوره اي به سربازان در نيروهاي مسلح .

ج : عناوين تحقيقات تكميلي :

به منظور غناي پژوهش حاضر ، 17 عنوان پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق پيشنهاد شده است كه شماري از اين عناوين عبارتند از :

1_ بررسي و مطالعه در مورد ساختار روابط انساني درون سازماني نيروهاي مسلح و اصلاح آن .

2_ بررسي و مطالعه در مورد چگونگي امكانات و ويژگي هاي سربازان و انتظارات سازماني از آنان .

3_ بررسي و مطالعه در زمينه تأسيس راهكارهاي قانوني ، جهت افزايش حمايت از سرباز و خانواده وي .

4_ بررسي مطالعه در زمينه هنجاريابي سازگاريهاي گوناگون براي سربازان كشور .

5_ بررسي و مطالعه در زمينه ميزان سازگاري مورد نياز براي هريك از مشاغل سربازي و تعيين حد نصاب جهت احراز هر پست سازماني .

6_ بررسي و مطالعه در زمينه لباس سربازي .

7_ بررسي و مطالعه در زمينه روش هاي نوين تشويق سربازان .

گزارش نهايي اين پژوهش تحت عنوان « بررسي علل ناسازگاري سربازان وظيفه در محيط خدمت سربازي » در پنج فصل و (208) صفحه در معاونت قضايي و حقوقي _ اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم _ انجام يافته و با رعايت طبقه بندي هاي متعارف ، قابل دسترس براي تمامي علاقمندان بويژه پژوهشگران نظامي و انتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما