آزمون شخصيت MMPI

 بيان مسأله و اهداف تحقيق

در ارتباط با تبيين پديده مجرمانه دوعامل كلي مطرح مي باشد :

اول : علل فردي رفتارهاي مجرمانه است كه به نقش عوامل جسمي و موقعيت هاي شخصيتي و حالت هاي رواني انسان ها تأكيد دارد .

دوم : علل اجتماعي است كه بيشتر انحرافات و رفتارهاي مجرمانه انسان ها را ناشي از ارتباطات اجتماعي يا سازماني و موقعيت فرد در جامعه مي داند .

بديهي است كه ايجاد رفتار مجرمانه حاصل تعامل اين دو علت اساسي مي باشد . به طوري كه عوامل فردي مي توانند خمير مايه هاي علل اجتماعي را فراهم سازند و از حاصل تركيب اين دو رفتار مجرمانه بروز نمايد همچنين عوامل اجتماعي و سازماني مي توانند سازگاري رواني افراد را برهم زده و آنان را مسعد بروز جرم نمايند .

از آن جا كه يكي از عوامل مؤثر در ناسازگاري برخي از سربازان وظيفه در محيط خدمت ضعف شخصيت و عدم انطباق رفتاري با هنجارهاي درون سازماني مي باشد و فآيند ناسازگاري نيز زمينه هاي ارتكاب تخلفات و جرايم را از سوي آنان فراهم مي سازد و از طرفي هم به دليل توزيع آنان در ابتداي خدمت بدون در نظر داشتن نوع مأموريت آن ها در يگان ها ، به طور طبيعي مي توان پيامدهاي ناگوار عدم نظم پذيري رفتارهاي نابهنجار و در نهايت ارتكاب جرايم را مشاهده نمود .

به همين لحاظ ضروري است كه بررسي هاي علمي ، رواني و شخصيتي در مورد سربازان وظيفه بويژه سربازان بزهكار انجام گيرد تا با شناخت ساختار شخصيت و تحليل رفتار آنها به لحاظ خصوصيات روحي ، رواني و عاطفي نسبت به بكارگيري مناسب آنان در لايه هاي مختلف بدنه نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح شاهد بهبود كارايي و هنجارپذيري آنان در محيط خدمت سربازي باشيم و به طريق اولي زمينه هاي مسؤوليت پذيري در عرصه اجتماع و زندگي به تناسب روحيات و ويژگي هاي شخصيتي ايشان مساعد گردد .

روش تحقيق و ابزار اندازه گيري :

طرح پژوهشي اين تحقيق به روش ؛ پيمايشي عملي مقايسه اي پس رويدادي مي باشد .

هدف در طرح پژوهش عملي مقايسه اي پس رويدادي ، يافتن علت هاي احتمالي يك الگوي رفتاري است . بدين منظور آزمودني هايي كه داراي رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودني هايي كه اين رفتار در آنها مشاهده نمي شود مقايسه مي شوند . اين روش را غالباً پژوهش پس رويدادي مي نامند .

دراين تحقيق از يك نوع ابزار سنجش (پرسشنامه ) در قالب 71 سؤال دو جوابي (بلي ، خير ) استفاده شده است و در كل بيش از 2800 نفر ( حجم نمونه از جامعه آماري ) كه شامل 4 گروه سربازان در حال آموزش ، سربازان زنداني ، سربازان در حال خدمت و دانش آموزان نظامي مي باشند ، به آن پاسخ داده اند .

_ سؤالات پرسشنامه در واقع همان آزمون MMPI ( پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا ) مي باشد كه دراين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رواني افراد مورد سنجش مي پردازد .

سؤالات تحقيق و اطلاعات به دست آمده :

در تحقيق ( هنجاريابي آزمون شخصيت بر روي سربازان وظيفه و مقايسه آن با هنجارملي ) تفاوت هريك از گروه هاي چهارگانه با جامعه ملي در ميزان هاي باليني آزمون شخصيتي ، به تفكيك در قالب هشت سؤال اصلي مورد بررسي قرار گرفته است . ( اين ميزان ها عبارتند از : دروغ پردازي ، اعتبار ، نمره اصلاح (رك گويي ، انتقاد از خود ) خود بيمارنگري ، افسردگي ، هيستري ، انحرافات اجتماعي _ رواني ، پارانويا (انكارهزياني برونفكني مشكلات خود ) اسكيزوفرني (جنون جواني تو هم قطع ارتباط با واقعيت ) و شيدايي (حساسيت ، زودرنجي ، خصومت نسبت به ديگران ، عدم اعتماد به نفس ، خوش بيني غيرمنطقي نسبت به آينده ) اطلاعات توصيفي دست آمده درخصوص هشت سؤال اصلي پژوهش به اختصار عبارتند از :

1_ دانش آموزان نظامي نسبت به جامعه ملي از سلامت رواني كاملي برخوردارند .

2_ سربازان زنداني نسبت به جامعه ملي از سلامت رواني كمتري برخوردارند و دچار مشكلات بيشتري مي باشند .

3_ سربازان درحال خدمت نسبت به جامعه ملي در مجموع نسبتاً داراي سلامت رواني مي باشند .

4_ سربازان درحين آموزش نسبت به جامعه ملي از سلامت رواني كاملي برخوردارند .

5_ ميزان اغراق سربازان زنداني از دانش آموزان نظامي بيشتر است .

6_ ميزان اغراق سرباز زنداني از سربازان درحال خدمت بيشتر است .

7_ ميزان اغراق سربازان زنداني از سربازان در حين آموزش بيشتر است .

8_ سربازان درحال خدمت نسبت به سربازان در حين آموزش دچار مشكلات رواني بيشتري باشند .

خلاصه تحليل نهايي يافته ها :

الف ) راهكارهاي اصلاحي

1_ برگزاري آزمون شخصيت (MMPI) بر روي كليه داوطلبين به خدمت سربازي در ابتداي ورود به خدمت .

2_ تعريف دقيق از موقعيت هاي خدمتي در نيروهاي مختلف و توزيع مناسب و بهينه آنان برحسب يافته هاي آزمون مذكور .

3_ ارائه تسهيلات مناسب در نيروهاي مسلح به منظور ارتقاء سطح بهداشت رواني سربازان.

ب ) راهكارهاي تأسيسي :

4_ راه اندازي مراكز خدمات مشاوره اي و راهنمايي در نيروهاي مسلح .

ج ) تحقيقات تكميلي :

5_انجام تحقيق مستقل در زمينه ارزيابي مشكلات رواني در سربازان آموزشي در دوره هاي سه ماهه و در طي دو سال خدمت با توجه به موقعيت هاي گوناگون خدمتي .

6_ ارزيابي وظايف سربازان و موقعيت هاي جغرافيايي و خدمتي آنان در زمينه سختي محل خدمت .

7_ بررسي ويژگي هاي شخصيتي سربازان و نحوه انطباق آن با طبقه بندي خدمتي و طرح تقسيم نيروها.

8_ بررسي چگونگي افزايش بهداشت رواني سربازان وظيفه در محيط هاي خدمتي .

اين پژوهش در 5فصل و 221 صفحه در معاونت قضايي و حقوقي ( اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم ) انجام پذيرفته و مستندات تحقيق و گزارش نهايي و خلاصه آن نمايه سازي شده و با حفظ
طبقه بنديهاي متعارف قابل دسترس تمامي علاقمندان بويژه پژوهشگران نظامي و انتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما