خوشايند سازي محيط خدمت سربازي

بيان مسأله و اهداف تحقيق :

يكي از اهداف سازمان ها ، ايجاد محيط رضايت بخش براي كاركنان است محيطي كه كاركنان با رضايت خاطر بتوانند وظايف خود را انجام دهند . عوامل زيادي در رضايت يا عدم رضايت كاركنان تأثير مي گذارد در صورتي كه عوامل مثبت حضور داشته باشد كارآيي افراد افزايش مي يابد و فرد احساس رضايت مي كند و درصورتي كه عوامل منفي و بدآيند وجود داشته باشد ، علاوه براين كه كارآيي كاركنان كاهش مي يابد ممكن است رفتارهايي همچون اهمال در كار و ترك محيط كار ديده شود .

بنابراين شناخت عوامل مؤثر برخوشايند سازي محيط خدم تو رضايت شغلي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، درتحقيقات انجام شده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسأله ناخوشايند بودن محيط خدمت به عنوان يكي از عوامل ارتكاب جرايم ( بويژه فرار از خدمت سربازان ) شناخته به همين خاطر پژوهش حاضر جهت شناخت بيشتر عوامل مؤثر برخوشايند سازي محيط هاي نظامي و همچنين عوامل مرتبط با رضايت سربازان به عنوان يكي از عناوين تحقيقات تكميلي صورت پذيرفته است .

روش تحقيق و ابزار اندازه گيري :

طرح تحقيق اين پژوهش «زمينه يابي » مي باشد . زمينه يابي به عنوان يك روش منظم جمع آوري اطلاعات مي باشد كه بيشتر به منظور كشف روابط بين متغييرها و مستند سازي فرضيه هايي كه به صورت علت و معلولي صورت بندي مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد ، پرسش نامه ها و مصاحبه هاي انفرادي معمولي ترين ابزاري هستند كه در روش هاي زمينه يابي جهت جمع آوري اطلاعات بكاربرده مي شوند .

دراين تحقيق از سه نوع ابزار سنجش ( پرسشنامه ) استفاده شده است ؛ يك نمونه پرسشنامه ويژه فرماندهان و دو نمونه پرسشنامه ويژه سربازان وظيفه كه بيش از 500نفر از سربازان وافزون بر 400 نفر از فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح طي يك دوره 40 روزه در سال 79 در هفت استان كشور به سؤالات آن پاسخ دادند .

سؤالات تحقيق واطلاعات به دست آمده :

براي بررسي و انتخاب سؤال هاي مناسب از سه روش (ضريب دشواري ) ضريب تشخيص ( تميز ) و روش لوپ استفاده شده است و در مجموعه 34 سؤال طراحي و در فرآيند تحقيق مورد تحليل قرار گرفت اطلاعات به دست آمده از بررسي سؤالات تحقيق كه از پرسشنامه هاي ويژه فرماندهان و سربازان وظيفه استخراج گرديد ، عمدتاً متوجه تأثير متغييرهاي مؤثر بر رضايت سربازان از محيط خدمت سربازي و نيز ارتباط اين متغييرها با يكديگر مي باشد .

متغييرها عبارتند از : امكانات، ويژگي هاي خدمتي ، وضعيت فرهنگي محل خدمت ، نحوه برخورد با سرباز ، نحوه برخورد با سرباز ، نحوه توجه به سرباز ، ارتباط سرباز با خانواده .

در مجموع هريك از متغييرهاي شش گانه فوق به طور مستقيم و غيرمستقيم و به صورت اصلي و يا فرعي ، بر ميزان رضايتمندي از خدمت ، توسط سربازان مؤثر است كه از اين ميان نقش متغيير ( ويژگي هاي خدمتي ) به عنوان مهمترين عامل بر خوشايند سازي يا ناخوشايند سازي محيط خدمت سربازي قابل توجه مي باشد .

خلاصه تحليل نهايي يافته ها :

الف ) راهكارهاي اصلاحي :

اين دسته از راهكارها عمدتاً متوجه اصلاح و بهبود كاركرد نهايي مستقر و مرتبط با نيروهاي مسلح مي باشند كه برخي از آنها به اختصار عبارتند از :

1_ افزايش حقوق سربازان به گونه اي كه هزينه هاي مختلف آنان را كفايت نمايد .

2_ اجراي بيمه درماني براي سرباز و افراد تحت تكفل وي .

3_ اعمال و اجراي استانداردهاي معين در زمينه ساخت و ساز و بهداشت و زيبايي محيط پادگان ها و آسايشگاه هاي سربازان .

4_ ايجاد امكانات مناسب ، جهت آموزش فني و حرفه اي سربازان .

5_ عدم بكارگيري سربازان وظيفه در امور شخصي فرماندهان و مسئولان .

6_ نظارت و كنترل در زمينه اعمال و اجراي استانداردهاي ساعت كار و استراحت سربازان .

8_ اعزام سربازان به اردوهاي سياحتي و زيارتي ، جهت افزايش روحيه همكاري و مشاركت آنان ، به صورت منظم و برنامه ريزي شده .

9_ ايجاد امكانات سازماني جهت تهيه بليط اتوبوس و قطار ، هنگام استفاده از مرخصي .

10_ برگزاري مراسم مذهبي ، فرهنگي و ملي _ بويژه مراسم شادي بخش _ با مشاركت و فعاليت سربازان نسبت به اجراي آن .

ب) تحقيقات تكميلي :

به منظور پژوهش حاضر ، 13 عنوان پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق ، پيشنهاد شده است كه
گزيده اي از آن به شرح ذيل مي باشد .

1_ بررسي و مطالعه در زمينه روش هاي گذراندن اوقات فراغت سربازان ، در درون مجموعه هاي نظامي .

2_ بررسي و مطالعه در زمينه حقوق و دستمزد سربازان درحال خدمت ، با مدارك علمي مختلف و وضعيت تأهل و جز آن .

3_ بررسي و مطالعه در زمينه ويژگي هاي استاندارد محلي نگهباني .

4_بررسي و مطالعه در زمينه بكارگيري سربازان داراي مهارت ، در بخش هاي مختلف صنعتي ، كشاورزي ، حرفه اي و جزء آن .

5_ بررسي و مطالعه روش هاي نوين تشويق سربازان .

6_ بررسي و مطالعه در زمينه يونيفرم و رنگ هاي مناسب ، به گونه اي كه از يك جهت ، شأن و مقام نظامي بودن را نشان دهد و از جهت ديگر ، متأثر از آرمان ها ، عناصر ملي ، مذهبي و فرهنگي جامعه باشد به لحاظ زيبايي شناسي نيز مورد توجه قرار گيرد .

7_ بررسي و مطالعه درباره ويژگي هاي شخصيتي ، اعتقادي ، علمي و مديريتي پرسنلي كه مستقيماً با سربازان درارتباط مي باشند .

8_ بررسي و مطالعه درباره ساخت و روابط انساني درون سازماني نيروهاي مسلح .

گزارش نهايي اين پژوهش تحت عنوان ( بررسي عوامل مؤثر بر خوشايند سازي محيط خدمت سربازي ) در پنج فصل و 128 صفحه در معاونت قضايي و حقوقي ( اداره كل عفو و پيشگيري از وقوع جرم ) انجام پذيرفته و مستندات تحقيق ، نمايه سازي شده است و با حفظ طبقه بندي هاي متعارف قابل دسترسي براي تمامي علاقه مندان به ويژه پژوهشگران نظامي و انتظامي مي باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما