در هر كشوري كه نيروهاي نظامي وجود دارد براي رسيدگي به جرايم منتسب به نظاميان دادگاه هاي خاصي وجود داشته و دارد.چرا كه تشكيلات و سازماني عظيم نظامي كه بوجود مي آيد به تناسب آن محاكم نظامي موجوديت مي يابد.
دلايلي كه وجود محاكم اختصاصي(نظامي)را براي نظاميان ضروري مي نمايد به شرح ذيل مي باشد:

  • الف-اصل تسريع در رسيدگي و شدت
    تسريع در رسيدگي به جرايم نظاميان باعث مي شود تا نظاميان در انجام وظايف محوله كوتاهي و سستي نشان ندهند ،زيرا تأخير در رسيدگي موجب بروز بي نظمي و ايجاد هرج و مرج مي گردد و ايجاد هرج و مرج در نيروهاي مسلح موجب به مخاطره افتادن امنيت داخلي و خارجي كشور مي گردد.بنابر اين با توجه به اهميت و حساسيت نيروهاي مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نيروهاي مسلح ضروري است كه در رسيدگي به جرايم سرعت و قاطعيت نشان داده شود تا از بروز بي نظمي و افزايش جرايم در نيروها بكاهد.
  • ب-تفاوت جرايم
    همان طوري كه ذكر شد نيروهاي مسلح تابع قواعد و مقررات خاصي بوده و افراد نظامي بايد از اين مقررات و نظامات خاص تبعيت نمايند كه اين مقررات با مقررات سازمانهاي اداري و غيرنظامي متفاوت است .به عنوان مثال فرار يك نظامي مشابه ترك خدمت يك كارمند در سازمان هاي غيرنظامي نمي باشد ،زيرا خدمت نظامي امري خطير و مهم به شمار مي رود.چه بسا ترك خدمت يك نظامي در مواقعي ممكن است موجب سقوط شهري و به مخاطره انداختن امنيت كشور گردد.در صورتي كه در سازمان هاي غيرنظامي چنين مسأله اي وجود ندارد و ترك خدمت يك كارمند بدين درجه از اهميت برخوردار نمي باشد.فلذا به مسائل مذكور بايد يك مجرم نظامي يا اعمالي برخلاف تكاليف و مقررات نظامي باشد محكوم شود تا به آساني مرتكب جرم نظامي نگردد.فلذا بايد سازمان قضايي خاصي كه واقف به خدمات نظامي بوده و از تاكتيك و تكنيك رزم نيز مطلع باشد بوجود آيد تا بتوانند وضع متهم ،مقدورات و اثرات اعمال ارتكابي آنها را بخوبي درك كرده و متناسب با آن برخورد نمايند.(1)

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما