هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

ارتقاء كيفيت جذب و گزينش منابع انساني

افزايش جذب نيروي انساني باكيفيت

استخدام نيروي انساني شايسته

تبديل وضعيت مامورين داراي تحصيلات تكميلي مرتبط قضايي

متناسب سازي منابع انساني با نيازها

1- افزايش انطباق تخصص منابع انساني با پست هاي سازماني مورد تصدي

انتصاب كاركنان بر مبناي تخصص آنان

2- افزايش اشتغال كاركنان در پست سازماني مصوب

نظارت بر اشتغال كاركنان در پست مصوب

3- افزايش انطباق كمي نيروهاي مأمور با سهميه تعيين شده

تعامل با نيروهاي مسلح بمنظور تامين نيروي انساني بر مبناي سهميه مقرر

ارتقاء وضعيت حفظ ونگهداري كاركنان

ارتقاي آموزش و توانمندي منابع انساني

1- افزايش تسهيلات وامكانات رفاهي كاركنان

پيش بيني اعتبار مورد نياز در بودجه

2- افزايش ميزان تناسب مزاياي غيرمستمركاركنان با عملكرد

تهيه دستورالعمل بمنظور پرداخت مزاياي غيرمستمر متناسب با عملكرد

3- بهبود وضعيت توزيع امكانات رفاهي به كاركنان

اصلاح و بازنگري در دستورالعمل توزيع امكانات رفاهي كاركنان

4-افزايش پوشش بيمه تكميلي

فرهنگ سازي بمنظور توسعه بيمه تكميلي در سازمان

5- افزايش ثبات شغلي كاركنان

انجام مطالعات كارشناسي و تدوين دستورالعمل بمنظور تثبيت كاركنان در پست سازماني

1- افزايش كارايي آموزش كاركنان اداري و قضايي

كاربردي نمودن آموزشهاي تخصصي

ايجاد سازوكار لازم براي آموزش از طريق فناوري اطلاعات

استقرار نظام پايش و كنترل براي تحقق اهداف آموزشي

2- ارتقاء سطح تحصيلي قضات و كاركنان اداري

ايجاد تسهيلات براي قضات و كاركنان بمنظور ارتقاء سطح تحصيلي

3- افزايش اعتبارات آموزشي

 

- تامين بودجه مورد نياز آموزش كاركنان

- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي مديران و قضات

- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي كاركنان

4- افزايش دانش و مهارتهاي شغلي كاركنان اداري

 

 

5-افزايش دانش و توانمندي مديران و قضات

 

ارتقاء نظام ارزشيابي عملكرد (قضايي – اداري)

بهبود وضعيت ارزشيابي عملكرد

استقرار نظام جامع ارزشيابي عملكرد

ارتقاء نظام انتصاب (قضايي – اداري)

نظامند نمودن نقل و انتقال قضات و كاركنان

تدوين دستورالعمل براي انتصاب و جابجايي مديران

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما