هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح وتوسعه

ارتقاي كيفيت تحقيق در رسيدگي مبتني بر روشهاي علمي

افزايش استفاده از روش هاي علمي در تحقيقات

1-تدوين روشهاي علمي در
 
تحقيقات

2- استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات در تحقيق

3- تهيه و توزيع مناسب ابزارهاي علمي در مراجع تحقيق قضايي

ارتقاي عملكرد ضابطين

افزايش كيفيت دستورات قضايي صادره به ضابطين

طراحي واجراي سيستم نظارت بر
 
صدور دستورات

افزايش ميزان نظارت برنحوه عملكرد ضابطين دادگستري وضابطين نظامي

1- تدوين دستورالعمل استاندارد

نظارت برضابطين

2- ارائه گزارش ماهانه نظارت
برضابطين از سوي دادسرا

افزايش آگاهسازي ضابطين

1- تدوين جزوات مربوط به وظايف ضابطين

2- ارائه آموزش توسط قضات

3- برگزاري جلسات فصلي با
ضابطين نظامي  و انتظامي

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما