هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

نهادينه سازي          برنامه ريزي در سازمان قضايي

ساماندهي ساختار برنامه ريزي

اصلاح ساختار برنامه ريزي

توانمند سازي نيروي انساني واحد برنامه ريزي

برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي (برنامه ريزي ) با همكاري اداره كل آموزش

ارتقاي فرهنگ  برنامه ريزي در مديران مياني وعالي

برگزاري دوره هاي آموزشي برنامه يزي براي مديران

افزايش تعهد به اجراي    برنامه ها

1- طراحي نظام ارزيابي وكنترل مستمر  برنامه ها

2- طراحي واجراي نظام انگيزشي بر مبناي  برنامه ها

ارتقاي سطح برنامه مداري

1- برگزاري سمينارها و جلسات  دوره اي با حضور مديران ارشد براي تشريح برنامه ها

2- طراحي و اجراي نظام بودجه ريزي بر مبناي برنامه ريزي

ارتقاء كارآمدي وروزآمدي  سازمان

 

اصلاح وارتقاء فرآيندها و روشهاي انجام كار(ستادي)

استاندارد نمودن فرآيندها وروشهاي انجام كار(ستادي)

اصلاح وارتقاءفرآيندها و روشهاي انجام كار(صفي)

استاندارد نمودن فرآيندها وروشهاي انجام كار(صفي)

افزايش اختيارات مديران در پرداخت مزاياي متناسب با عملكرد

تفويض اختيار به مديران در پرداخت مزاياي متناسب با عملكرد

گسترش تمركز زدايي

تفويض اختيار به روساي سازمان استانها

ارتقاي اثربخشي نظام نظارت وكنترل

بهبود وضعيت نظارت وكنترل

طراحي واستقرار نظام نظارت وكنترل عملكرد

متناسب سازي ساختار وتشكيلات تفصيلي بانيازها

 

اصلاح ساختار سازماني

تفكيك ساختار سازماني صف وستاد

كاهش پستهاي سازماني خدماتي و غير ضرور

حذف پستهاي خدماتي

افزايش پست هاي سازماني تخصصي

ايجاد پستهاي سازماني

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما