هدف راهبردي

هدف عيني

اقدامات اصلاح و پروژه

ارتقاء كيفيت رسيدگي در دادسرا

 

1- افزايش ارجاع پرونده  بر مبناي تخصص شعب

1- بررسي و رفع عوامل نقض قرار در دادگاه بدوي

 

2- بررسي و رفع عوامل نقض آرا در دادگاه تجديد نظر

 

3- بررسي و رفع عوامل نقض آرا در ديوان عالي كشور

 

4- بكارگيري قضات داراي اطلاعات تخصصي در امر ارجاع

 

5- استانداردسازي تعداد پرونده هاي ارجاعي به قضات

 

6- تدوين و اجراي پروتكل پايش و نظارت و ارزشيابي دادسراها

2- كاهش موارد بازگشتي پرونده به دادسرا به علت نقص تحقيقات

3- افزايش ميزان نظارت دادستان بر رسيدگي و اظهارنظر در پرونده ها

4- افزايش ميزان قرارهاي نهايي تاييد شده دادسرا در دادگاه

5-كاهش نسبت قرار مجرميت منتهي به برائت

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما