منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
تعیین ظرفیت جنایی و تحليل جمعيت كيفري نیروهای مسلح
نگاهی به تعیین نقشه جنایی ، ظرفیت جنایی و تحليل جمعيت كيفري در نیروهای مسلح

طرح و بیان مساله

سازمان قضایی نیروهای مسلح طی دوبرنامه پنج ساله با همکاری نیروهای مسلح،تلاش های گسترده ای در زمینه آسیب شناسی انجام داد.طی برنامه پنج ساله اول(82-1377)شناسایی عوامل موثر بر جرایم در دستور کار پژوهشی قرار گرفت و در مجموع 22 عنوان تحقیق در زمینه بررسی جرایم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرفت.در برنامه پنج ساله دوم(1382-1387)موضوع آسیب زدایی مطرح شد و طی سه سال اول این برنامه اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است.یکی از استراتژی های موثر در زمینه آسیب زدایی،تحلیل جمعیت کیفری و تعیین ظرفیت جنایی برای 16 عنوان مجرمانه از جرایم شایع و با اهمیت در نیروهای مسلح است که پرپوزال یا طرح تحقیقاتی آن در سال 1382 ارائه شد.بر مبنای این طرح سه دسته تحلیل در زمینه جرایم نظامی انجام گردید که تا حدودی وضعیت آماری جرایم نظامی را در سراسر کشور مشخص می سازد،این سه دسته تحلیل عبارتند از:

1- بررسی عوامل برون سازمانی موثر بر جرایم نظامی:

در 22 تحقیقی که در برنامه پنج ساله اول انجام شد عمدتا عوامل درون سازمانی بررسی شده و راهکارهای به دست آمده معطوف به عوامل درون سازمانی بود.در عین حال،تحقیقات نشان داد که بخشی از علل ارتکاب جرایم ناشی از عوامل برون سازمانی است.

به همین منظور تحقیقی در زمینه تاثیر عوامل خارج از یگان های نظامی مانند عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،اقلیمی انجام گرفت که به طور جداگانه در 28 استان اجرا شد. با توجه به گستردگی جرایم16 گانه،ابتدا جرایم بر حسب عوامل موثربر ارتکاب آنها به 6 دسته تقسیم گردیدند.این 6 دسته عبارتند از:

- جرایم ناشی از پرخاشگری مانند ایراد ضرب و جرح و قتل

- جرایم ناشی از سوء مدیریت مانند لغو دستور،ترک پست وجعل

- جرایم ناشی از ضعف عزت نفس مانند سهل انگاری منجر به فرار زندانی

- جرایم ناشی از اختلال شخصیت مانند اعتیاد و خودکشی

- جرایم ناشی از روابط نادرست اجتماعی مانند ارتشاء،اخاذی و سرقت

- جرایم ناشی از هوشمندی مانند اختلاس.

با طبقه بندی 16 جرم مهم در قالب های فوق،طرحی جامع برای بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی، اقلیمی،قومی در هر یک از استان ها تدوین شد و برای هر 6 دسته، ابزار اندازه گیری طراحی گردید و با رعایت روش شناسی پژوهش مورد نظر،در مجموع برای 28 استان،168 پرسشنامه طراحی و توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح در سراسر کشور تکمیل گردید.پس از انجام عملیات برداشت اطلاعات ميداني و ورود آنها به رایانه،داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن پس از پردازش متغیر ها در 29 جلد(28 استان و یک جلد در زمینه روش و پیشینه تحقیق) به شرح ذيل ارائه شده است:

1 - تحليل جمعيت كيفري و بررسي محيط هاي جغرافيايي جرم زا(طرح، روش و پيشينه )

2 - بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان قزوين .

3- بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان زنجان .

4 - بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح دراستان‌مركزي .

5 – بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان همدان .

6- بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح دراستان‌كردستان .

7- بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان سمنان .

8-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان گلستان .

9-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربربروز جرايم نيروهاي مسلح در استان مازندران .

10-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان آذربايجان غربي .

11-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان آذربايجان شرقي .

12-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح دراستان سيستان وبلوچستان .

13-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان گيلان

14-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان اردبيل

15-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان يزد .

16-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان بوشهر

17-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربربروزجرايم نيروهاي مسلح دراستان هرمزگان

18-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان كرمانشاه .

19-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح دراستان ايلام .

20-بررسي‌متغيرهاي برون‌سازماني‌ موثربر بروز جرايم نيروهاي‌مسلح دراستان لرستان .

21-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان فارس .

22-بررسي متغيرهاي برون‌سازماني موثربر بروزجرايم نيروهاي مسلح دراستان كهگيلويه و بويراحمد .

23-بررسي‌متغيرهاي برون‌سازماني موثربر بروزجرايم‌نيروهاي‌مسلح دراستان‌خوزستان .

24-بررسي‌متغيرهاي برون سازماني‌ موثربر بروز جرايم نيروهاي‌مسلح‌دراستان اصفهان .

25-بررسي‌متغيرهاي‌برون‌سازماني‌ موثربر بروزجرايم نيروهاي مسلح دراستان چهارمحال وبختياري .

26-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان قم .

27-بررسي‌متغيرهاي‌برون سازماني موثربر بروزجرايم نيروهاي‌مسلح در استان كرمان .

28-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروز جرايم نيروهاي مسلح در استان خراسان .

29-بررسي متغيرهاي برون سازماني موثربر بروزجرايم نيروهاي‌مسلح دراستان تهران .

2- مقایسه آمار جرایم:

یکی از روش های تحلیل جرایم،استفاده از آمار و مقایسه آن در سال های مختلف است.به همین منظور آمار 16 جرم در سال 1377-82 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نرخ رشد آن(بر مبنای آمار سال پایه1378)برای 4 سال به دست آمده است و برای 3 سال بعد از آن(85-1383)پیش بینی رشد جرایم بر مبنای سال های قبل انجام گرفت.بدین ترتیب روند افزایش یا کاهش جرایم طی 7 سال برای 16 جرم مهم به دست آمد که نتایج آن در قالب جدول و نمودار در 6 جلد(شش منطقه در پهنه جغرافیایی سراسر کشور)ارائه شد و برمبنای اطلاعات فوق نقشه جنایی جرایم نیروهای مسلح تدوین می شود.

تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه عبارتند از:

1-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه1 ( جلد اول85-1382)

2-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 2 ( جلد اول85-1382)

3-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 3 ( جلد اول85-1382)

4-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 4 ( جلد اول85-1382)

5-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 5 ( جلد اول85-1382)

6-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 6 ( جلد اول85-1382)

7-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 1 (جلد دوم90-1384)

8-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 2 (جلد دوم90-1384)

9-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 3 (جلد دوم90-1384)

10-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 4 (جلد دوم90-1384)

11-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 5 (جلد دوم90-1384)

12-گزارش آماري تحليل جمعيت كيفري منطقه 6 (جلد دوم90-1384)

 

3- ظرفیت جنایی جرایم:

با ملاحظه آمار جرایم در نیروهای مسلح این سوال مطرح می شودکه ظرفیت جنایی هر یک از جرایم در یگان های خاص و در منطقه مشخص چقدر است؟

آیا آمار موجود ارتکاب جرایم در نیرو های مسلح بالاتر یا پایین تر از ظرفیت جنایی است؟

برای ارائه پاسخ مناسب به این سوال لازم است شاخص یا حد معینی را(که همان ظرفیت جنایی است)داشته باشیم و بر مبنای آن قضاوت کنیم.برای تعیین ظرفیت جنایی ابتدا آمار پنج سال(82-1377)تهیه شد و نرخ رشد آن محاسبه گردید.پس از تحلیل آمار موجود و ترکیب داده های دیگر،با استفاده ازروش های آماری پیچیده ظرفیت هر یک از جرایم16 گانه برای نحستین بار در کشور به دست آمد.بدین ترتیب مشخص شد که یک نیرو(به عنوان مثال ارتش)در هر یک از استان های کشور دارای چه ظرفیت جنایی در یکی از جرایم خاص می باشدو اگر آمار ارتکاب جرم در ظرفیت زمانی معین و در یک منطقه مشخص بیش از ظرفیت جنایی باشد،باید برای کاهش آن اقدام فوری به عمل آورد و از طرف دیگر با در دست داشتن ظرفیت جنایی و پیش بینی ارتکاب جرم در نیرو ها و یگان های مختلف،عملا شاخص و ابزاری به دست آمد تا از این به بعد پیشرفت عملیات پیشگیرانه در نیرو های مسلح قابل اندازه گیری باشد.

رهیافت:

با توجه به گستردگی پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل برون سازمانی و مقایسه آمار جرایم و تعیین ظرفیت جنایی تا حدودی چشم انداز آسیب زدایی جرایم در نیرو های مسلح مشخص گردید و با تهیه نقشه جنایی که معرف وضعیت جنایی هر منطقه و یگان است،میزان و شاخص ارتکاب جرایم در پهنه جغرافیایی کشور نسبت به هر یک از نیروها و یگاه ها با احتساب میزان تاثیرگذاری متغیرهای برون سازمانی تعیین می شود.بدیهی است پژوهش های فوق زمینه مناسبی برای هدایت،ارزیابی و کنترل فعالیت های سخت افزاری و پیشگیرانه در زمینه اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم رابر روی نقشه فراهم نموده است.

مجموعه58 مجلات پژوهشی در زمینه آسیب زدایی با رعایت طبقه بندی های متعارف در دسترس علاقه مندان و پژوهش گران نیروهای مسلح قرار گرفته است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما