منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
روش های انجام خدمت به شهروندان
تعليق مجازات

به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده، قاضي مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف:محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازات هاي زير نداشته باشد:
١- محكوميت قطعي به حد.
٢- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عفو.
٣- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يكسال در جرايم عمدي .
٤- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
٥- سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر بعلت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي وسوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات رامناسب نداند.
در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد. جزاي نقدي قابل تعليق نيست.
از جمله دستورهايي كه محكوم بايد در مدت تعليق از آن تبعيت كند عبارتند از:
١ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
٢ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
٣ـ اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي ..
٤ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات وترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص ميدهد..
٥ـ خودداري از رفت وآمد به محل هاي معين.
٦ـ معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
چنانچه مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بنابر قانون هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت قطعي حد،  قطع يا نقص عفو، حبس به بيش از يكسال در جرايم عمدي، جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال، نشود،محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود.
اما چنانچه محكوم عليه مرتكب جرم جديد كه مستوجب محكوميت هاي فوق است، بشود به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز در باره محكوم عليه اجراء گردد.
مطابق با ماده ٣٠  قانون مجازات اسلامي اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست:
١ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.
٢ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل پرونده و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
٣ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحاءبا انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما