منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
روش های انجام خدمت به شهروندان
مقررات وضوابط قانوني ملاقات زندانيان و بازداشتي ها

 كليه زندانيان اعم از متهم ومحكوم تحت نظارت كامل وطبق مقررات در صورت عدم وجود منع قانوني مانند دستور مقام قضايي داير بر ممنوع الملاقات بودن زنداني، قادر به داشتن ارتباط با بستگان وآشنايان خود مي باشد و اين ارتباط بوسيله ملاقات ومكاتبات انجام مي پذيرد.
چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي مخالف حسن جريان محاكمه باشد، قاضي مربوطه مي بايست كتباً ملاقات با زنداني يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت ودر مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با زنداني ويا مكاتبه او فقط با اجازه كتبي قاضي مجاز مي باشد .ولي به مجرد شروع محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد.
 زوج يا زوجه ، پدر ، مادر ، برادر، خواهر و فرزندان زنداني و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند طبق شرايط ملاقات هاي هفتگي، با زنداني ملاقات كنند وساير بستگان و دوستان زنداني در صورت در خواست، با كسب اجازه از طرف رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان دادسراي نظامي مي توانند ملاقات كنند.
زندانياني كه حسن رفتار وكردار داشته باشند با صلاحديد رئيس زندان مي توانند با همسر وفرزندان وپدر ومادر وبرادر وخواهر وپدر ومادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
زندانيان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان در مواردي مي توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند با اخذ مجوز كتبي از مقامات قضايي ذي صلاح در ساعات اداري به زندان مراجعه وبا ارائه وكالتنامه رسمي به رئيس زندان در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند ودر صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني، ملاقات با نظر مقامات قضايي مربوطه انجام مي گيرد.
برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه هر زنداني حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد ومدت آن كمتر از ٢٠ دقيقه نباشد.
اعطاي ملاقات در خارج از وقت اداري با نظر رئيس زندان يا بالاترين مقام مسئول در زندان بلا مانع است.
رئيس زندان مي تواند تسهيلات ملاقات زندانيان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
رد و بدل كردن نامه واشياء مجاز بدون اجازه رئيس زندان يا نماينده وي به هر نحو از انحاء بين ملاقات كننده وزنداني به كلي ممنوع مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما