منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
روش های انجام خدمت به شهروندان
شرايط اعطاي مرخصي به زندانيان

 مرخصي ضروري :

در موارد ازدواج ، فوت ، بستگان نسبي وسببي درجه اول از طبقه اول يا ابتلاء آنان به بيماري حاد ، رئيس و يا قاضي ناظر زندان مي تواند پس از اخذ وثيقه لازم يا كفالت و يا اطمينان به بازگشت زنداني براي مدت ٧٢ ساعت به زنداني مرخصي اعطاء نمايد.
در صورت عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل اعزام زنداني تحت مراقبت مامورين با لباس شخصي حداكثربه مدت ٢٤ ساعت به خارج از زندان بلا مانع است.
در غير موارد مذكور ، در صورت نياز اعطاي مرخصي موضوع اين ماده موكول به كسب نظر رئيس زندان وموافقت قاضي ناظر زندان دادسراي نظامي مي باشد.
مرخصي ارفاقي:
در موردي كه زنداني پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسؤول زندان مربوطه از شخصيت و اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد رئيس حوزه قضايي ويا قاضي ناظر زندان دادسراي نظامي مي تواند هرماه در قبال اخذ تامين لازم حداكثر ٥ روز بطور پيوسته ويا ناپيوسته به او مرخصي اعطاء نمايد و در صورت احساس نياز بيشتر، اين مرخصي تا حداكثر ٥ روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است.
رئيس زندان يا قاضي زندان مي توانند به زندانيان زندانهاي باز و مشغول بكار در زندانهاي بسته نيمه باز و مجتمع هاي حرفه آموزي وكاردرماني (اردوگاه ) هر پانزده روز يكبار حداكثر ٤٨ ساعت مرخصي اعطاء نمايند.
 قاضي ناظر زندان دادسراي نظامي نيز مي تواند به مناسبت عيد نوروز واعياد اقليت هاي ديني رسمي كشور ، به زندانيان محكوم حداكثر هفت روز مرخصي اعطاء نمايد.
 مرخصي تشويقي:
به زندانياني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حفظ ودرك مفاهيم قرآن كريم و نهج البلاغه، فراگيري احكام و اعتقادات ديني ، فعاليت هاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آوردند به تشخيص مسؤول فرهنگي و موافقت رئيس زندان به ترتبيب زير مرخصي تشويقي اعطاء خواهد شد.
الف ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم هفت روز.
ب ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سواد آموزي وساير موارد فوق الذكر پنج روز.
چنانچه زنداني پس از پايان مدت مرخصي ، به تشخيص مقام اعطاء كننده مرخصي بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد، مطابق قانون آيين دادرسي اقدام قانوني لازم نيز معمول و ايام مرخصي وغيبت جزء دوران محكوميت وي محسوب نمي گردد.
محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه ، جاسوسي اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد وفحشاء ، هر گونه شرارت وآدم ربايي جرايم سياسي وكليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص ويا حد واعدام در زندان نگهداري مي شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس سازمان قضايي استان.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما