منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
روش های انجام خدمت به شهروندان
تخفيف مجازات

 بنا بر تجويز ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد.

 جهات مخففه عبارتند از:
١ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
٢ـ اظهارات و راهنمايي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است ،موثر باشد.
٣ـ اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تاثيرآنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار وگفتار تحريك آميز مجني عليه ، يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
٤ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
٥ ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او .
٦ ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم وجبران زيان ناشي از آن.

همچنين بموجب ماده ٢٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم ازشكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، در خواست كندكه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد، در اين مورد دادگاه به در خواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده ومجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما