منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
اهداف راهبردي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
اهداف راهبردي سازمان قضايي نيروهاي مسلح  - بهبود اجراي عدالت.

- تحكيم نظم و انضباط در نيروهاي مسلح.

-بهبود وضعيت پيشگيري از وقوع جرم.

- ارتقاء وضعيت رسيدگي هاي قضايي.

-توسعه اقدامات قضايي در كشف جرم و نظارت بر ضابطين.

-ارتقاء كارايي و اثربخشي نظارت و بازرسي.

- توسعه مدیریت منابع.

-توسعه فناوري هاي اطلاعات و اداري.

-توسعه آموزش و پژوهش هاي كاربردی
.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما